Договiр оферти

Публічний договір приєднання про надання інформаційно-консультаційних послуг та посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном

Товариство з обмеженою відповідальністю «Робота в Європі», яке діє на підставі ліцензії Державного центру зайнятості серії АЕ № 460882 від 18.08.2014 (надалі – Виконавець) пропонує будь-яким фізичним особам (надалі – Клієнт) отримати інформаційно-консультаційні послуги та посередницькі послуги у працевлаштуванні за кордоном відповідно до положень цього Публічного договору приєднання.

Даний Договір за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи договору про надання інформаційно-консультаційних послуг та надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Клієнта до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.

Договір вважається укладеним з моменту сплати за надання інформаційно-консультаційних послуг та надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Безумовне та повне прийняття умов Договору Клієнтом полягає в здійсненні Клієнтом дій, спрямованих на отримання послуг, а саме звернення до офісів Виконавця та інших суб’єктів господарювання, з якими Виконавцем укладено агентські угоди.

Клієнт не може запропонувати свої умови Договору.

Договір розміщено на сайті http://work-europe.com.ua/ (надалі - Сайт), у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства.

1. Предмет договору

1.1. Предметом даного договору є надання Виконавцем інформаційно-консультативних послуг щодо працевлаштування та навчання за кордоном та надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
1.2. Під наданням інформаційно-консультативних послуг розуміється:

1.3. Клієнт доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання з надання інформаційно-консультативних послуг щодо працевлаштування та навчання за кордоном, надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном. В свою чергу Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити їх.
1.4. Під консультуванням, інформуванням та наданням інформації Клієнту в тексті цього Договору розуміється передача і озвучення Замовнику друкованих матеріалів, підготовлених Виконавцем, що містять загальні відомості про наявність програм з працевлаштування за кордоном, порядку та вимог з працевлаштування за цими програмами, наявність та перелік вакансій роботодавців-іноземних суб’єктів господарювання, кваліфікаційних вимог, які ставляться іноземними суб’єктами господарювання, вимоги, передбачені чинним законодавством України у цій сфері та законодавством країн прямування, орієнтовної вартості послуг Виконавця та іншу необхідну інформацію, яку вважає за необхідне надати Виконавець, керуючись вимогами чинного законодавства України та критеріями якісного надання послуг у даній сфері.
1.5. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем за самостійно визначеним (без погодження із Клієнтом) графіком.

2. Обов’язки сторін.

2.1. Виконавець зобов'язаний:
2.1.1. Проконсультувати Клієнта з питань перебування, проживання працевлаштування та навчання за кордоном.
2.1.2. Надати Клієнту всю необхідну інформацію про перелік документів необхідних для виїзду за кордон для працевлаштування та навчання, порядок заповнення необхідних документів та терміни подачі їх до дипломатичних установ іноземних держав з метою отримання візи.
2.1.3. Надати Клієнту всю необхідну інформацію про кваліфікаційні вимоги, які ставляться роботодавцями-іноземними суб’єктами господарської діяльності;
2.1.4. Перевірити на повноту надані Клієнтом документи.
2.1.5. Надавати Клієнту останню інформацію про наявні вакансії, які відповідають кваліфікаційному рівню Клієнта та його вимогам.
2.1.6. Надавати Клієнту інформацію про рівень заробітної плати за обраною ним вакансією, соціальні гарантії робітника в обраній країні, умови праці та відпочинку, умови отримання заробітної плати та періодичність її нарахування та сплати.
2.1.7. Надавати допомогу при одержанні документів, необхідних для виїзду до іноземної країни.
2.1.8. Проінформувати Замовника про:

2.2.8.    Виконати завдання Замовника у строки, передбачені цим договором і з належною якістю.

2.2.    Клієнт зобов’язаний:
2.2.1. Надати Виконавцю відповідні документи та інформацію необхідні останньому для виконання взятих на себе зобов'язань, протягом 1 робочого дня з дня сплати послуг за цим Договором.
2.2.2. Надавати Виконавцю виключно достовірну інформацію про себе, досвід роботи, кваліфікаційний рівень, освіту, стан здоров’я, сімейний стан тощо;
2.2.3. Надати Виконавцю оригінали необхідних документів, у тому числі національного та закордонного паспортів та документу щодо присвоєння ідентифікаційного коду платника податків.
2.2.4. Надати Виконавцю інформацію щодо дійсних засобів зв’язку, а саме номери мобільних телефонів, електронної пошти тощо для здійснення комунікації між Клієнтом та Виконавцем.
2.2.5. Відсутність можливості зв’язку між Виконавцем та Клієнтом з вини Клієнта протягом 1 робочого дня є підставою для одностороннього розірвання цього Договору.
2.2.6. У разі виникнення перешкод при отриманні дозволу виїзду за кордон негайно проінформувати про це Виконавця.
2.2.7. Неухильно дотримуватися вказівок Виконавця та чинного в Україні законодавства.
2.2.8. Своєчасно здійснити оплату роботи Виконавця відповідно до умов цього договору .

2.3. Виконавець має право:
2.3.1. Отримувати від Клієнта документи, пояснення та додаткові відомості, що стосуються питання консультування.
2.3.2. Обробляти і аналізувати інформацію, документи та інші матеріали, надані Замовником, в тому числі його персональні дані.
2.3.3. На своєчасну і повну оплату наданих Клієнту інформаційно-консультаційних послуг та послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном відповідно до умов цього договору
2.3.4. У разі порушень Замовником умов Договору або надання Замовником недостовірної інформації, неповного переліку документів, необхідних для реалізації цілей цього Договору, порушення вимог чинного законодавства України розірвати цей Договір в односторонньому порядку.. При цьому датою розірвання Договору буде вважатися день передачі такого повідомлення на підприємство поштового зв’язку або кур'єру.

3. Порядок оплати.

3.1. За надання послуг, передбачених цим договором, Клієнт виплачує Виконавцю грошові кошти в національній валюті України в сумі еквівалентній 200 (двомстам) доларам США за курсом Національного банку України на день укладення договору.
3.2. Упродовж всього строку дії цього Договору Сторони можуть змінити порядок здійснення розрахунків, а також інші умови щодо оплати вартості послуг та інших платежів шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

4.    Умови надання послуг.

4.1. Послуги Виконавця повинні виконуватися протягом 90 днів з дня надання Клієнтом Виконавцю всіх необхідних документів та інформації для належного виконання Виконавцем своїх обов'язків.
4.2. Документи та інформація повинні бути передані Виконавцем у письмовій формі особисто Клієнту, або з використанням засобів телефаксного або електронного зв'язку.
4.3. Виконавець зобов'язується дотримуватися конфіденційності відомостей, отриманих від Клієнта при наданні послуг.
4.4. Виконавець може залучати третіх осіб для виконання цього договору, що не звільняє Виконавця від відповідальності за якість наданих послуг.

5.    Відповідальність сторін.

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за дії державних установ, посольств, консульств, підприємств-перевізників, роботодавців-іноземних суб’єктів господарювання.
5.3. У разі відмови дипломатичної установи іноземної держави в наданні візи для виїзду у країну прямування або відмови в підписанні договору про працевлаштування роботодавцем-іноземним суб’єктом господарської діяльності Виконавець не несе відповідальності за такі дії і не здійснює компенсації.
5.4. У разі дострокового припинення Замовником терміну перебування в робочій поїздці та (або) невикористання замовлених послуг за незалежно від причин, Виконавець не несе відповідальності за такі дії і не здійснює компенсації.
5.5. У разі розірвання договору з підстав, визначених у п. 2.2.5 Виконавець не здійснює компенсації.
5.6. Клієнт несе відповідальність, передбачену законодавством України і законодавством іноземних країн за:

5.7.    Виконавець за відмову в односторонньому порядку від виконання умов даного договору не несе відповідальність і не здійснює компенсації у разі:

6.    Форс-мажорні обставини.

6.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) правом, що застосовується до цього Договору, відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
6.2 Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок та непереборна сила.
6.3 Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, відповідні рішення влади, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.
6.4 Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом.
6.5 Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через 10 днів, після їх настання.
6.6 Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
6.7 Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконання цього Договору.
6.8 Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом 2-х місців, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

7.    Порядок вирішення спорів.

7.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між ними.
7.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в в судах відповідно до порядку, встановленого законодавством України.

8.    Порядок зміни та розірвання Договору.

8.1.    Дострокове розірвання Договору може мати місце відповідно до п. 2.3.4 та п. 6 цього Договору або за згодою Сторін, або на підставах, передбачених законодавством України.
8.2.    Сторона, що вирішила розірвати цей Договір, повинна направить Письмове повідомлення про наміри розірвати цей Договір іншій стороні не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання цього Договору.
8.3.    У разі дострокового розірвання договору оплата за отримані інформаційно-консультаційні послуги Виконавцем Клієнту не повертається.

9.    Прикінцеві положення.

9.1.    Сторони, розуміючи значення та умови цього Договору, його правові наслідки, підтверджують те, що даний Договір не носить характеру фіктивного чи удаваного правочину, і не є правочином зловмисним, зміст Договору Сторонам зрозумілий та відповідає їх волі й дійсним намірам створити для себе реальні юридичні наслідки, які обумовлені даним Договором.
9.2.    Укладаючи цей Договір, Сторони стверджують, що перебувають у стані, в якому останні повністю розуміють значення своїх дій та можуть керувати ними.
9.3.    Відповідно до ст. 259 Цивільного кодексу України Сторони погодили, що строк позовної давності, який застосовуватиметься до стягнення штрафних санкцій (неустойки, пені, штрафу) за цим Договором, складатиме 3 (три) роки.
9.4.    Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.5.    Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
9.6.    Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою;
9.7.    Приєднанням до цього Договору Замовник дає згоду на обробку його персональних даних Виконавцем для надання послуг в обсязі, необхідному для досягнення зазначеної мети. Право визначення обсягу обробки персональних даних Замовник надає Виконавцю.

10.    Інформація про виконавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «Робота в Європі»

21022, м. Вінниця, вул. Станіславського, 25, кв. 105, Ідентифікаційний номер юридичної особи 39025279